BigPigApp

Chú Đại Bi

Thần chú Đại Bi, Phạn ngữ Mahàkàrunikacitta-dhàrani, Hán dịch Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đ...

 

Tạng thư sống chết

The Tibetan Book Of Living And Dying - Tạng thư sống chếtTác giả: Sogyal Rinpoche - Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch"Tạng thư sống chết" không chỉ là một t...

 

Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật Giáo Ðại Thừa. Bài kinh nầy là một tro...