MES Yazılım

Modelist - 扮靚自己

打扮設計師:在Android市場,我們可以看到許多的應用程序和遊戲裝扮的動畫人物。現在來談談你自己可以做所有的這些嗎?而不是與非真實人物和非實時的衣服,你為什麼不打扮的衣服上的真正的Android程序?讓我們一步遠。讓我們來裝扮自己..但是,這不應該是只針對女性打扮成女孩的遊戲做的。這也應該被禁止....

 

Sudoku

數獨,最初叫號廣場,是基於邏輯的,組合數,安置的難題。的目的是為了填充一個9×9的格帶的數字,使得每列,每行,每九個3×3子網格構成該網格(也稱為“箱”,“塊”,“區域”,或“子廣場”)包含了所有的從1到9的拼圖二傳手提供部分完成的網格,這對於一個適定的拼圖有一個獨特的解決方案的數字。 完成拼圖總是...

 

Namaz Sureleri

Namaz Sureleri uygulaması;Fatiha, Asr, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Ihlas, Felak ve Nas surelerini sesli olarak okuyan,altyazı olarak da ...

 

Yeşil Kitabevi

Yeşil Kitabevi Android Uygulaması免費玩Yeşil Kitabevi APP玩免費免費玩Yeşil Kitabevi AppYeşil Kitabevi APP LOGOYeşil Kitabevi APP QRCode熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日...