TETE

2048 Puzzle

Most addictive Mobile version of 2048 game and almost perfect 2048 number puzzle game for Android! Explore deep challenge for your mind! -Game instruc...

 

in 20 years

In20years is using advanced face detection and morphing technology to predict what your face would look like in 20 or 30 years from now. Our magical e...

 

Đuổi Muỗi

Đây là chương trình đuổi muỗi dựa trên đặc tính sợ sóng hạ âm của muỗi. Ứng dụng sử dụng loa có sẵn của máy và phát ra tần số trong vùng từ 17Hz đến 2...

 

Karaoke Book Pro

Đây là chương trình giúp tìm kiếm thông mã số bài hát khi bạn hát karaoke. Hiện tại chương trình hỗ trợ tìm kiếm cho đầu 5 số Ariang và đầu Califonia....

 

WiFi ADB Pro

WiFi ADB Pro application allows to establish ADB connections using wireless network. This's very useful if you don't have the device USB cable. After...

 

Ảnh Chế

HaiVL.com phiên bản plus là phiên bản chú trọng vào tốc độ và chất lượng ảnh. Ở bản này ảnh được load rất nhanh, lưu tạm tại bố nhớ máy, chất lượng ản...

 

Chế Ảnh Vui

Đây là phiên bản chú trọng vào tốc độ và chất lượng ảnh. Ở bản này ảnh được load rất nhanh, lưu tạm tại bố nhớ máy, chất lượng ảnh cực kì rõ nét. * Tí...

 

Mosquito Repellent

• Mosquito Repellent generates unique high frequency sound that may repel mosquitoes. Works only in support of high-frequency speaker audio. We don't ...