[Phim] Touch

【免費運動App】[Phim] Touch-APP點子

Touch nói về câu chuyện của ba người: Uesugi Kazuya và Tatsuya (anh em song sinh) và Asakura Minami. Họ sống bên nhau từ khi còn nhỏ, và cha mẹ thậm chí đã dựng lên căn nhà ở khoảng sân ở giữa hai nhà để có chỗ cho những đứa trẻ chơi mà không phá phách trong nhà. Khi lớn lên, họ đột nhiên nhận ra rằng một người trong bọn là nữ, và Kazuya và Minami gần gũi với nhau hơn. Kazuya, cậu em song sinh, là một học sinh xuất sắc (cũng như Minami).

Tính năng :

【免費運動App】[Phim] Touch-APP點子

- Cho phép người dùng xem trọn bộ Touch

- Sử dụng thư viện hỗ trợ giúp giảm tối đa băng thông, data cho người dùng.

【免費運動App】[Phim] Touch-APP點子

- Tối ưu hoạt động mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng

【免費運動App】[Phim] Touch-APP點子

免費玩[Phim] Touch APP玩免費

免費玩[Phim] Touch App

[Phim] Touch APP LOGO

[Phim] Touch LOGO-APP點子

[Phim] Touch APP QRCode

[Phim] Touch QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.2.0.0
App下載
免費
2014-06-242014-10-03