[Thuyết Minh]-Mật Danh IRIS

【免費新聞App】[Thuyết Minh]-Mật Danh IRIS-APP點子

Tiếp tục câu chuyện ba năm sau khi cái chết của Hyun Jun trong phần "Iris" 1. Câu chuyện tiếp diễn xung quanh cái chết của Hyun Jun và Baek San, người đã bị bắt vì hoạt động trong các tổ chức bí mật Iris. Cũng sẽ phác thảo thêm câu chuyện của Mister Black, người kiểm soát tất cả hoạt động thông qua Baek San.

【免費新聞App】[Thuyết Minh]-Mật Danh IRIS-APP點子

免費玩[Thuyết Minh]-Mật Danh IRIS APP玩免費

免費玩[Thuyết Minh]-Mật Danh IRIS App

[Thuyết Minh]-Mật Danh IRIS APP LOGO

[Thuyết Minh]-Mật Danh IRIS LOGO-APP點子

[Thuyết Minh]-Mật Danh IRIS APP QRCode

[Thuyết Minh]-Mật Danh IRIS QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-132014-08-30