[Xem Phim Hay]

【免費新聞App】[Xem Phim Hay]-APP點子

Do máy chủ "Xem Phim Mới" bị lỗi nên tạm thời ứng dụng được ẩn đi khi nào khúc phục xong sẽ hoạt động trở lại bình thường. Đồng thời ứng dụng này thay thế kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu xem phim của các bạn.

Tính năng đã có:

✔ Hỗ trợ download phim về thẻ nhớ cho Windows Phone 8.1

【免費新聞App】[Xem Phim Hay]-APP點子

✔ Bấm nút tạm dừng xem phim chờ 5 - 10 phút cho phim tải trước để xem phim không bị giật

✔ Bảng xếp hạng phim (phim hay sẽ được nằm ở đây).

✔ Download phim về, lưu phim về thẻ nhớ.

✔ thêm phim vào mục yêu thích.

【免費新聞App】[Xem Phim Hay]-APP點子

cập nhật lại phiên bản cũ

免費玩[Xem Phim Hay] APP玩免費

免費玩[Xem Phim Hay] App

[Xem Phim Hay] APP LOGO

[Xem Phim Hay] LOGO-APP點子

[Xem Phim Hay] APP QRCode

[Xem Phim Hay] QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
2.0.0.1
App下載
免費
2014-02-042014-09-30