Đuổi Muỗi

【免費工具App】Đuổi Muỗi-APP點子

Đây là chương trình đuổi muỗi dựa trên đặc tính sợ sóng hạ âm của muỗi. Ứng dụng sử dụng loa có sẵn của máy và phát ra tần số trong vùng từ 17Hz đến 22Hz là vùng gây khó chịu cho muỗi. Tuy nhiên đặc tính muỗi từng vùng khác nhau nê chũng tôi cho tùy biến tần số phát kéo dài trong khoảng 20Hz đến 500Hz(Con người có thể nghe được khi tần số lớn hơn 20Hz).

Đặc tính:

- Đuổi muỗi đơn giản mà không gây ồn ào.

- Không độc hại.

- Tần số có thể tùy chỉnh phù hợp từng vùng

【免費工具App】Đuổi Muỗi-APP點子

- Có notify thông báo

Yêu cầu:

- Yêu cầu sau khi bật ứng dụng tăng hết cỡ volume lên(mặc dù con người không thể nghe ở ngưỡng thấp)

Đặc tính của muỗi có thể tham khảo tại:

【免費工具App】Đuổi Muỗi-APP點子

https://vi.wikipedia.org/wiki/Mu%E1%BB%97i

【免費工具App】Đuổi Muỗi-APP點子

免費玩Đuổi Muỗi APP玩免費

免費玩Đuổi Muỗi App

Đuổi Muỗi APP LOGO

Đuổi Muỗi LOGO-APP點子

Đuổi Muỗi APP QRCode

Đuổi Muỗi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.5
App下載
免費
2014-02-092015-01-14