Διαύγεια RSS

【免費工具App】Διαύγεια RSS-APP點子

Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

【免費工具App】Διαύγεια RSS-APP點子

【免費工具App】Διαύγεια RSS-APP點子

Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο

【免費工具App】Διαύγεια RSS-APP點子

Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2011 θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού

【免費工具App】Διαύγεια RSS-APP點子

Όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.

【免費工具App】Διαύγεια RSS-APP點子

【免費工具App】Διαύγεια RSS-APP點子

免費玩Διαύγεια RSS APP玩免費

免費玩Διαύγεια RSS App

Διαύγεια RSS APP LOGO

Διαύγεια RSS LOGO-APP點子

Διαύγεια RSS APP QRCode

Διαύγεια RSS QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-09-252014-09-30