Οικοδομικη Αδεια

【免費工具App】Οικοδομικη Αδεια-APP點子

Mε την Οικοδομική Άδεια μπορεί κάποιος να υπολογίσει (χωρίς να χρειάζεται σύνδεση internet) τη νόμιμη αμοιβή για την έκδοση άδειας οικοδομής καθώς και τις κρατήσεις που απαιτείται να καταβάλει ο μηχανικός σε διάφορους φορείς.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απλούς πολίτες (καθώς είναι απλή και περιέχει πλήθος επεξηγήσεων) προκειμένου να υπολογίσουν πόσο περίπου θα κοστίσει η έκδοση μιας άδειας οικοδομής.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μηχανικούς για να υπολογίσουν τη νόμιμη αμοιβή μιας άδειας και τις απαιτούμενες κρατήσεις (ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ), να δουν τις επιμέρους τιμές κάθε μελέτης ξεχωριστά καθώς και να υπολογίσουν τις νέες κρατήσεις που θα προκύψουν σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνηθείσα αμοιβή διαφορετική της νόμιμης (διαφοροποιείται ο ΦΕΜ).

η εφαρμογή είναι απλή στη χρήση και περιέχει πλήθος επεξηγήσεων.

Δε χρειάζεται internet.

【免費工具App】Οικοδομικη Αδεια-APP點子

【免費工具App】Οικοδομικη Αδεια-APP點子

【免費工具App】Οικοδομικη Αδεια-APP點子

【免費工具App】Οικοδομικη Αδεια-APP點子

【免費工具App】Οικοδομικη Αδεια-APP點子

【免費工具App】Οικοδομικη Αδεια-APP點子

免費玩Οικοδομικη Αδεια APP玩免費

免費玩Οικοδομικη Αδεια App

Οικοδομικη Αδεια APP LOGO

Οικοδομικη Αδεια LOGO-APP點子

Οικοδομικη Αδεια APP QRCode

Οικοδομικη Αδεια QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-23