بازی نامها

【免費遊戲App】بازی نامها-APP點子

در بازی با نامها شما باید نامی را که ماشین برای شما در نظر گرفته است را حدس بزنید و به مرحله بعدی بروید .

این فقط یک بازی نیست بلکه آشنایی با نامهایی است که در زبان فارسی و در کشور عزیزمان رایج است می باشد .

【免費遊戲App】بازی نامها-APP點子

شما می توانید در این بازی علاوه بر آشنایی با این نامها معانی آنها را هم بیاموزید .

【免費遊戲App】بازی نامها-APP點子

امیدوارم این بازی برای فارسی زبانان مفید واقع شود .

【免費遊戲App】بازی نامها-APP點子

免費玩بازی نامها APP玩免費

免費玩بازی نامها App

بازی نامها APP LOGO

بازی نامها LOGO-APP點子

بازی نامها APP QRCode

بازی نامها QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)iOS
App Store
1.0
App下載
$0.99
2014-04-252014-09-22