தமிழ் செய்திகள்

【免費個人化App】தமிழ் செய்திகள்-APP點子

அனைத்து தமிழ் செய்திகள் விண்டோஸ் மொபைலில் படித்து மகிழுங்கள்.தமிழ்நாடு, இந்தியா, உலகம், மாவட்டம், விளையாட்டு, வர்த்தகம், அறிவியல், சினிமா, வணிகம், அரசியல், வேலைவாய்ப்பு , ஆன்மிகம், ஜோ‌திட‌ம், வீடியோ,நட்சத்திர பலன்கள் மற்றும் ஏராளமான நிகழ்வுகளை உங்கள் மொபைலில் தமிழில் படித்து மகிழுங்கள்.

【免費個人化App】தமிழ் செய்திகள்-APP點子

【免費個人化App】தமிழ் செய்திகள்-APP點子

App Features:

【免費個人化App】தமிழ் செய்திகள்-APP點子

✓ Tamil Font

【免費個人化App】தமிழ் செய்திகள்-APP點子

✓ Share your favorite News via Email!

【免費個人化App】தமிழ் செய்திகள்-APP點子

✓ Send your favorite News to your Friends via SMS

【免費個人化App】தமிழ் செய்திகள்-APP點子

✓ One Click share on Facebook/Twitter

【免費個人化App】தமிழ் செய்திகள்-APP點子

✓ You can also copy News and post them on Whatsapp

Contact me directly from application with your great ideas to make application better, or with any gripes!

免費玩தமிழ் செய்திகள் APP玩免費

免費玩தமிழ் செய்திகள் App

தமிழ் செய்திகள் APP LOGO

தமிழ் செய்திகள் LOGO-APP點子

தமிழ் செய்திகள் APP QRCode

தமிழ் செய்திகள் QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
¥6.00
2014-05-292014-10-03