กระทงสาย ตาก

【免費旅遊App】กระทงสาย ตาก-APP點子

แอพลิเคชั่น "กระทงสาย ตาก"

เป็นแอพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลและกำหนดการในการจัดงาน "ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดตาก"

ภายในแอพจะประกอบด้วย

1. กำหนดการจัดงาน

【免費旅遊App】กระทงสาย ตาก-APP點子

2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสาย

3. ตำนานการฟั่นด้ายเป็นรูปตีนกา

4. องค์ประกอบของกระทงสาย

5. อาหารพื้นบ้านชาวจังหวัดตาก

【免費旅遊App】กระทงสาย ตาก-APP點子

6. วีดีโอของงานในปีที่ผ่านมา

免費玩กระทงสาย ตาก APP玩免費

免費玩กระทงสาย ตาก App

กระทงสาย ตาก APP LOGO

กระทงสาย ตาก LOGO-APP點子

กระทงสาย ตาก APP QRCode

กระทงสาย ตาก QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-01-14