ราคาน้ำมัน+

【免費新聞App】ราคาน้ำมัน+-APP點子

ราคาน้ำมัน+ (Oil Price+)

แอพพลิเคชั่นสำหรับเช็คราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันออนไลน์ หรือราคาน้ำมันล่าสุด, ราคาแก๊ส LPG ล่าสุด, ราคาแก๊ส NGV พร้อมทั้งแยกรายละเอียดแบบชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. ราคาน้ำมันวันนี้ / ราคาน้ำมันล่าสุด

แสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของราคาน้ำมันทั้งหมด โดยอ้างอิงข้อมูลจาก ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

โดยภายในโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นจะประกอบไปด้วยราคาน้ำมันหลายประเภท เช่น

- แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 E10 (Gasohol 95-E10)

- แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 E20 (Gasohol 95-E20)

- แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 E85 (Gasohol 95-E85)

- แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 E10 (Gasohol 91-E10)

【免費新聞App】ราคาน้ำมัน+-APP點子

- เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)

- ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)

โดยแยกราคาออกเป็นปั๊มแต่ละยี่ห้อ เช่น

- ปตท PTT

- บางจาก BCP

- เชลล์ Shell

- เอสโซ่ Esso

- เชฟรอน Chevron

- ไออาร์พีซี IRPC

- พีทีจี เอนเนอยี่ PTG

【免費新聞App】ราคาน้ำมัน+-APP點子

- ซัสโก้ Susco

- ระยองเพียว Pure

- ซัสโก้ ดีลเลอร์ SUSCO Dealers

2. ราคาแก๊ส LPG วันนี้ / ราคาแก๊ส LPG ล่าสุด

แสดงราคาของแก๊ส LPG ทั้งหมดโดยแยกข้อมูลตามยี่ห้อเช่น

- PTT ปตท

- UNIQUE GAS แก๊ส

- SIAM GAS แก๊ส

- PICNIC ปิคนิคแก๊ส

【免費新聞App】ราคาน้ำมัน+-APP點子

- WORLD GAS เวิลด์แก๊ส

- V 2 GAS แก๊ส

โดยแยกข้อมูลราคาออกเป็นแต่ละขนาดความจุ เช่น

- ถังขนาด 4 กิโลกรัม / Kg

- ถังขนาด 7 กิโลกรัม / Kg

- ถังขนาด 11.5 กิโลกรัม / Kg

- ถังขนาด 13.5 กิโลกรัม / Kg

- ถังขนาด 15 กิโลกรัม / Kg

- ถังขนาด 48 กิโลกรัม / Kg

3. ราคาแก๊ส NGV วันนี้ / ราคาแก๊ส NGV ล่าสุด

【免費新聞App】ราคาน้ำมัน+-APP點子

แสดงราคาของแก๊ส NGP ล่าสุด พร้อมราคาและการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้

【免費新聞App】ราคาน้ำมัน+-APP點子

免費玩ราคาน้ำมัน+ APP玩免費

免費玩ราคาน้ำมัน+ App

ราคาน้ำมัน+ APP LOGO

ราคาน้ำมัน+ LOGO-APP點子

ราคาน้ำมัน+ APP QRCode

ราคาน้ำมัน+ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.7
App下載
免費
1970-01-012015-06-13