大明正德皇游江南傳

【免費書籍App】大明正德皇游江南傳-APP點子

第一回 孝宗皇臨崩顧命 明武帝即位封臣

話說大明弘治皇帝,乃憲宗第三子,在位一十八年,民殷物阜,四海咸欽;正宮張氏,太子厚照,年方一十五歲。是年七月,弘宗皇抱恙,日加沉重,召謹身大殿學士梁儲、武英殿大學士楊廷和、文華殿大學士劉健、文淵閣大學士謝遷,一班大臣入官受命。眾臣齊至,帝曰:“朕召眾卿,非為別事,因孤病勢危殆,服藥罔效,恐一旦夢赴南柯,難再與眾卿聚會。此則修短有數,非人力可挽回。惟社稷江山,后慮甚大,故詔卿等進宮,付托身后大事。太子年方十五,雖是略具聰明,國政未諸,且其素心疏豪,好逸樂游,恐為宵小所惑。朕愿眾卿,各展經綸,輔之以正,務宜黽勉同心,直言進諫,莫負寡人托孤之重,則朕死之日,猶生之年也!”眾臣叩首答曰:“望我主保重龍軀,不須過慮,臣等職分當然,敢不盡心竭力,以報陛下。”帝聞言,輾然笑曰:“眾卿如此,朕無憾矣!”即命梁儲代草遺詔。將善后諸般大事,酌議妥當。翌日帝崩,壽止三十六歲。梁儲等入宮奏聞張皇后,捧到遺詔,擁護太子即位;溢大行皇帝為孝宗敬皇帝,尊張皇后曰皇太后,改元正德,大赦天下,頒詔四方,開喪掛孝,少主守制官中。朝廷外事,暫托梁儲等攝理。

三年服滿之后,梁儲等率諸大臣入宮,請少主臨朝視事。少主準奏,是日仍衣縞素,祭告先皇。翌日五更三點,乃衣袞冕臨朝,受文武百官參拜、賜宴殿廷,百官謝恩入席,暢倒金樽。酒至數巡,新君道:“朕蒙先帝付托眾卿,保孤即位,但孤年幼稚,恐日有萬幾,未易調和,倘涉疏失,眾卿務宜努力同心,匡襄輔粥。”眾臣聞言,同聞奏曰:“先帝言猶在耳,臣等敢不鞠躬盡瘁,以報知遇之恩。但愿我主俯垂天聽,臣等敢不竭誠上獻,以備圣裁。”帝曰:“眾卿如此盡心,則上可以慰先帝在天之靈,下可以宏朝野升平之業。惟是陜西等處,乃國家咽喉之地,先帝亦以此關心,孤今欲令良臣前往鎮守,卿等合議何人堪當厥任?”梁儲奏曰:“現任兵部侍郎楊一清,其人足智多謀,堪居此職,我主用之,可保無慮。”少主聞言大悅,就叫:“楊卿家聽封,朕即封爾為都御史,總制陜西等處三邊軍務,兼理糧餉,任滿回京,再行升賞。”楊一清離席謝恩。少主又喚內宮太監劉瑾,封他為神機營中軍二司,兼統管御林軍馬諸事務。劉瑾叩頭謝恩而起。

原來那劉瑾系陜西西安府興平縣人氏,他本姓淡,微賤出身,父母將他賣與劉太監為養子,故改姓劉,及其養父死后,孝宗命他襲職,隨著太子出入。不想劉瑾為人詭謀詐偽,善察人心。帝為太子時,他常巧設戲玩,與少主在宮娛樂,故得寵宰、及少主即位,守制宮中之日。知識已開,且生性好逐樂淫,除卻酒色二字,無以為悅;但讀禮之際,難以冊立皇后,日在宮中悶閑不樂,劉瑾在側窺察其意,于是命其羽堂馬永成等在外暗選美麗才妓四名。夤夜用小香車載之入宮,藏于別院,少主日夜宴樂其中,不勝暢懷。已經有意封他,政一旦臨朝,即行封賞。眾廷臣亦頗知劉瑾之事,各有不悅之意,無奈金口初開,不便進諫,只得再酌瓊漿,暢飲而罷。少主退入龍宮,眾臣回去,惟有燙儲先見新君封了劉瑾重權,而所慮者,如止劉瑾一人,羽翼未豐,猶易孽肘,無奈聞瑾與宗室藩王宸濠相善,而濠之為人,奸偽詐佞,不獨廷臣知之,即少主亦得聞于先帝,宸濠察劉瑾系近率之臣,是以交相結納,兩人同心合志,膠漆相投一般。今劉瑾賞了重權,恐兩人表理為奸,養成內患,一旦變生肘腋,莫若頃早提防。方為上策。因此左恩右想,忽然悟得一計,是以宴罷之際,翻身潛步,隨著少主進來,比至養閑外院,乃低低說道:“請我主皙駐龍軀,老臣有機密事情面奏。”少主回顧。見是梁儲,便問愛卿不回衙署,復進宮來何故。儲曰:“請我主屏去鑾儀侍衛,臣乃奏聞。”少主屏退隨從。儲曰:“臣聞內變不過宗親,外亂無非夷狄,今細察藩王宸濠平日為人,居心好險。先帝在日,每防及之,臣恐其久居朝內,難保不生別志,請我主試思及之。”少主聞奏,說道:“卿若不言,朕亦幾忘之矣!”欲知正德怎的分發?且聽下回分解。

【免費書籍App】大明正德皇游江南傳-APP點子

免費玩大明正德皇游江南傳 APP玩免費

免費玩大明正德皇游江南傳 App

大明正德皇游江南傳 APP LOGO

大明正德皇游江南傳 LOGO-APP點子

大明正德皇游江南傳 APP QRCode

大明正德皇游江南傳 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
HKD$30.0
1970-01-012015-04-21