易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn

【免費教育App】易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn-APP點子

Bạn có tự tin vào khả năng đọc Kanji của mình ? Hãy thử sức với ứng dụng này. Nó là một bài test nhỏ về phần đọc Kanji của bạn, mỗi câu hỏi sẽ có 3 đáp án cho bạn lựa chọn trong thời gian 5s. Mỗi câu hỏi trả lời đúng bạn sẽ có thêm một điểm. Ứng dụng chia ra các cấp độ khác nhau từ N1 - N5 và toàn bộ. Ở mỗi phần bạn có thể thi đua để xem ai là người có điểm số cao nhất. Sẽ có bảng xếp hạng cho mỗi phần. Hãy thử sức các bạn nhé :) Học mà chơi - Chơi mà học.

【免費教育App】易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn-APP點子

【免費教育App】易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn-APP點子

【免費教育App】易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn-APP點子

免費玩易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn APP玩免費

免費玩易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn App

易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn APP LOGO

易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn LOGO-APP點子

易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn APP QRCode

易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.2
App下載
免費
2014-05-102015-05-27