99 khoảnh khắc đời người

【免費娛樂App】99 khoảnh khắc đời người-APP點子

99 khoảnh khắc đời người - Zhang Zi Wen

【免費娛樂App】99 khoảnh khắc đời người-APP點子

Giới thiệu:

【免費娛樂App】99 khoảnh khắc đời người-APP點子

Con người là một thực thể phức tạp, trong con người chứa đựng nhiều cảm xúc, tâm trạng khác nhau, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến cả cuộc đời...

【免費娛樂App】99 khoảnh khắc đời người-APP點子

Qua quá trình nghiên cứu con người, các nhà nghiên cứu đã tổng hợp được 99 khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mà con người phải trải qua, có khi là niềm vui, có khi là nỗi buồn nhưng nếu con người có thể khống chế và điều khiển cảm xúc trong khoảnh khắc đó thì tâm hồn sẽ thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, để khi trở về với cát bụi con người không phải hối tiếc.

免費玩99 khoảnh khắc đời người APP玩免費

免費玩99 khoảnh khắc đời người App

99 khoảnh khắc đời người APP LOGO

99 khoảnh khắc đời người LOGO-APP點子

99 khoảnh khắc đời người APP QRCode

99 khoảnh khắc đời người QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-01-14