AA PTA 2014

【免費個人化App】AA PTA 2014-APP點子

Bezpłatna aplikacja mobilna AA PTA 2014, stanowiąca podręczny przewodnik uczestnika Akademii Alergologii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zawiera szereg niezbędnych informacji organizacyjnych dotyczących lokalizacji, możliwości zakwaterowania i dojazdu.

Aplikacja oprócz informacji organizacyjnych może zawierać opisy produktów leczniczych i badań klinicznych chronionych obowiązującym prawem autorskim i ustawą - Prawo farmaceutyczne, stąd przeznaczona jest wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w szczególności uczestników, wystawców lub partnerów Akademii Alergologii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jeżeli nie jesteś osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi, nie jesteś wystawcą lub partnerem Akademii nie powinieneś korzystać z tej aplikacji. Polskie Towarzystwo Alergologiczne jak również producent aplikacji AltaSoft s.c. nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie ani bezpośrednie szkody spowodowane korzystaniem z aplikacji, w tym za wpływ na Twoje urządzenie, uszkodzenia lub utratę danych powstałych w wyniku zainstalowania lub korzystania z aplikacji, nie gwarantują również, że spełni Twoje oczekiwania. Aplikacja ta jest dostarczana tak jak jest, bez jakiejkolwiek gwarancji (wyrażonej czy dorozumianej). Instalując aplikację jednocześnie potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do wystawiania recept lub prowadząca obrót produktami leczniczymi, uczestnikiem, wystawcą lub partnerem Akademii Alergologii i akceptujesz warunki umowy.

免費玩AA PTA 2014 APP玩免費

免費玩AA PTA 2014 App

AA PTA 2014 APP LOGO

AA PTA 2014 LOGO-APP點子

AA PTA 2014 APP QRCode

AA PTA 2014 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.9
App下載
免費
2014-02-192014-10-01