Advanced Cambridge Dictionary

【免費教育App】Advanced Cambridge Dictionary-APP點子

Bộ từ điển Anh - Việt bao gồm hơn 500 nghìn từ khoá là một ứng dụng rất hữu ích cho các bạn đang học ngoại ngữ hay trong công việc của bạn. Ứng dụng bao gồm các chức năng cơ bản của một ứng dụng từ điển như lưu danh sách lịch sử các từ khoá đã tìm kiếm, lưu lại các từ vựng. Bên cạnh đó còn cung cấp những tính năng nổi bật so với các từ điển khác: - Ứng dụng có khả năng phát âm các từ vựng (hỗ trợ cả khi không có kết nối internet - tính năng này đang trong quá trình thử nghiệm, rất mong có được những ý kiến đóng góp của người dùng). - Cung cấp một trình duyệt web trong ứng dụng giúp bạn có thể dịch cả một đoạn nội dung ngay trên trình duyệt web. - Có khả năng dịch từ Anh - Việt, Việt - Anh với những ví dụ phong phú và cụ thể chắc chắn sẽ giúp các bạn rất nhiều trong quá trình hoàn thiện kỹ năng ngoại ngữ của bản thân.

【免費教育App】Advanced Cambridge Dictionary-APP點子

【免費教育App】Advanced Cambridge Dictionary-APP點子

【免費教育App】Advanced Cambridge Dictionary-APP點子

【免費教育App】Advanced Cambridge Dictionary-APP點子

免費玩Advanced Cambridge Dictionary APP玩免費

免費玩Advanced Cambridge Dictionary App

Advanced Cambridge Dictionary APP LOGO

Advanced Cambridge Dictionary LOGO-APP點子

Advanced Cambridge Dictionary APP QRCode

Advanced Cambridge Dictionary QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
$1.99
2012-11-282015-06-04