Al-An'aam (Phone)

【免費書籍App】Al-An'aam (Phone)-APP點子

Susunan tafsir Al-An'aam ini adalah penerbitan seterusnya selepas surah-surah yang telah diterbitkan, dan insyaAllah surah berikutnya akan menyusuli tidak berapa lama lagi. Semoga susunan-susunan tafsir ini memberi manfaat kepada kita semua.

Sesungguhnya susunan-susunan tafsir ini adalah susunan yang disusun dengan mengambil penafsirannya dari kitab-kitab tafsir yang masyhur, dan kitab-kitab hadis, dan kitab-kitab sirah, dan kitab-kitab lain yang relevan. Tiadalah di dalam susunan tafsir ini tafsiran baru melainkan telah wujud tafsiran itu di dalam mana-mana kitab rujukan itu.

Pada mulanya, penyusun membuat penyusunan ini sebagai satu kaedah untuknya mempelajari dan memahami Al-Quran. Dan penyusun juga cuba menterjemah sendiri ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa Melayu sebagai satu lagi usahanya untuk lebih memahami bahasa Al-Quran. Dan di dalam menterjemah itu, penyusun cuba sedayanya untuk tidak menukar kedudukan nahu yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan di dalam memilih terjemahan yang paling tepat dan baik dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, penyusun membuat perbandingan terhadap semua terjemahan-terjemahan di dalam bahasa Inggeris dan Melayu yang penyusun boleh dapati.

Hasil susunan tafsir ini kemudiannya telah digunakan sebagai bahan panduan di dalam kelas-kelas perbincangan yang penyusun adakan dengan keluarga terdekat dan kawan-kawan terdekat.

Kitab-kitab tafsir utama yang menjadi rujukan penyusun ialah:

1.Tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kathir Ad-Dimasyqi

2.Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Quran oleh Abu Jaafarwa Muhammad bin Jarir At-Tabari

3.Al-Jami' li Ahkam Al-Quran oleh Imam Al-Qurtubi

4.Adhwa'ul Bayan oleh Syaikh Asy-Syanqithi

Kitab-kitab tafsir lain:

【免費書籍App】Al-An'aam (Phone)-APP點子

1.Tafsir Al-Maraghiy oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghiy

2.At-Tafsiru Al-Qayyium oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

3.Tafsir fi Zilalil Quran oleh Sayyid Qutb

4.The Noble Qur'an oleh Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Dr. Muhammad Muhsin Khan

5.Tafsir Jalalain oleh Jalaluddin As-Sayuthi dan Jalaluddin Ibnu Ahmad Al-Mahally

【免費書籍App】Al-An'aam (Phone)-APP點子

6.Tafsir Al-Azhar oleh Prof. Dr. Hamka

Terjemahan kepada semua ayat-ayat Quran disemak dan diperhalusi untuk lebih menetapi kehendak i'rab Al-Quran.

Teguran dan perbincangan dari pembaca-pembaca adalan amat dialu-alukan, dan penyusun dapat dihubungi melalui e-mail tafsir@abuhaniff.com.

【免費書籍App】Al-An'aam (Phone)-APP點子

免費玩Al-An'aam (Phone) APP玩免費

免費玩Al-An'aam (Phone) App

Al-An'aam (Phone) APP LOGO

Al-An'aam (Phone) LOGO-APP點子

Al-An'aam (Phone) APP QRCode

Al-An'aam (Phone) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-21