Anh ngữ sinh động - Australia

【免費教育App】Anh ngữ sinh động - Australia-APP點子

Tiếng Anh ở Australia - Anh ngữ sinh động

【免費教育App】Anh ngữ sinh động - Australia-APP點子

(Dành cho người mất căn bản)

【免費教育App】Anh ngữ sinh động - Australia-APP點子

Các bạn sẽ nghe những hội thoại ngắn và đối thoại thường ngày bằng tiếng Anh mà không có phần tiếng Việt kèm theo. Điều này khuyến khích người học tiếp thu và tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh. Có thể ban đầu người học cảm thấy khó khăn vì không hiểu hết nghĩa của từng từ nhưng hãy đoán ý nghĩa của chúng trong logic của đối thoại, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong các bài học sau.

【免費教育App】Anh ngữ sinh động - Australia-APP點子

Với loạt 26 bài, mỗi bài dài khoảng 30 phút, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

【免費教育App】Anh ngữ sinh động - Australia-APP點子

đang update...

免費玩Anh ngữ sinh động - Australia APP玩免費

免費玩Anh ngữ sinh động - Australia App

Anh ngữ sinh động - Australia APP LOGO

Anh ngữ sinh động - Australia LOGO-APP點子

Anh ngữ sinh động - Australia APP QRCode

Anh ngữ sinh động - Australia QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-04-162015-03-18