Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

Bài học: chữ k, kh, vần kẻ, khế.

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

Các chức năng chính của bài học:

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

- Học chữ k, kh, học vần kẻ, khế.

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

- Học từ: kẽ hở, kì cọ; khe đá, cá kho.

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

- Tập viết: k, kh, kẻ, khế.

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

- Tập đọc: chị kha kẻ vở.

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

- Luyện nói: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu.

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

- Tổng kết bài học.

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

【免費教育App】Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế-APP點子

免費玩Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế APP玩免費

免費玩Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế App

Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế APP LOGO

Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế LOGO-APP點子

Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế APP QRCode

Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11