Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ

【免費教育App】Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ-APP點子

Bài học: chữ ng, ngh, vần ngừ, nghệ.

【免費教育App】Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ-APP點子

Các chức năng chính của bài học:

【免費教育App】Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ-APP點子

- Học chữ ng, ngh, học vần ngừ, nghệ.

【免費教育App】Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ-APP點子

- Học từ: cá ngừ, củ nghệ.

【免費教育App】Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ-APP點子

- Đọc từ khóa: ngã tư, ngõ nhỏ; nghệ sĩ, nghé ọ.

【免費教育App】Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ-APP點子

- Tập viết: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.

【免費教育App】Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ-APP點子

- Tập đọc: nghỉ hè, chị nga ra nhà bé nga.

- Luyện nói: bê nghé bé.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

免費玩Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ APP玩免費

免費玩Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ App

Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ APP LOGO

Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ LOGO-APP點子

Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ APP QRCode

Bài 25: ng, ngh, ngừ, nghệ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11