Bài 28: chữ thường, chữ hoa.

【免費教育App】Bài 28: chữ thường, chữ hoa.-APP點子

Bài học bảng chữ cái tiếng Việt: chữ thường, chữ hoa.

【免費教育App】Bài 28: chữ thường, chữ hoa.-APP點子

Các chức năng chính của bài học:

【免費教育App】Bài 28: chữ thường, chữ hoa.-APP點子

- Học bảng chữ cái : chữ thường, chữ hoa.

【免費教育App】Bài 28: chữ thường, chữ hoa.-APP點子

- Tập đọc: Bố mẹ cho bé và chị Hà đi nghỉ ở Sa Pa.

【免費教育App】Bài 28: chữ thường, chữ hoa.-APP點子

- Tổng kết bài học.

【免費教育App】Bài 28: chữ thường, chữ hoa.-APP點子

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

【免費教育App】Bài 28: chữ thường, chữ hoa.-APP點子

免費玩Bài 28: chữ thường, chữ hoa. APP玩免費

免費玩Bài 28: chữ thường, chữ hoa. App

Bài 28: chữ thường, chữ hoa. APP LOGO

Bài 28: chữ thường, chữ hoa. LOGO-APP點子

Bài 28: chữ thường, chữ hoa. APP QRCode

Bài 28: chữ thường, chữ hoa. QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11