Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè

【免費教育App】Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè-APP點子

Bài học: chữ l, h, vần lê, hè

【免費教育App】Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè-APP點子

Các chức năng chính của bài học:

【免費教育App】Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè-APP點子

- Học chữ l, h, học vần lê, hè.

【免費教育App】Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè-APP點子

- Học từ: lê, hè.

【免費教育App】Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè-APP點子

- Tập viết: l, h, lê, hè

【免費教育App】Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè-APP點子

- Tập đọc: ve ve ve hè về.

【免費教育App】Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè-APP點子

- Luyện nói: con le le.

【免費教育App】Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè-APP點子

- Tổng kết bài học.

【免費教育App】Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè-APP點子

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

免費玩Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè APP玩免費

免費玩Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè App

Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè APP LOGO

Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè LOGO-APP點子

Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè APP QRCode

Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11