Báo Nhanh Việt

【免費個人化App】Báo Nhanh Việt-APP點子

Báo Nhanh Việt tổng hợp tin tức thông qua phương thức lấy tin RSS với giao diện thân thiện, tốc độ xử lý tốt nhất. Có thể thêm, xóa các tin tức lưu trữ cũng như nguồn cấp RSS dễ dàng và nhanh chóng.

【免費個人化App】Báo Nhanh Việt-APP點子

【免費個人化App】Báo Nhanh Việt-APP點子

Báo Nhanh Việt giao diện dễ dàng, thân thiện với người sử dụng

【免費個人化App】Báo Nhanh Việt-APP點子

Update RSS Feed, tăng tốc độ xử lý tin.

【免費個人化App】Báo Nhanh Việt-APP點子

Lưu trữ tin, đánh dấu mục tin đã đọc.

【免費個人化App】Báo Nhanh Việt-APP點子

Chỉnh sửa giao diện thân thiện hơn.

【免費個人化App】Báo Nhanh Việt-APP點子

Nâng cấp tính năng reActive cho ứng dụng

【免費個人化App】Báo Nhanh Việt-APP點子

免費玩Báo Nhanh Việt APP玩免費

免費玩Báo Nhanh Việt App

Báo Nhanh Việt APP LOGO

Báo Nhanh Việt LOGO-APP點子

Báo Nhanh Việt APP QRCode

Báo Nhanh Việt QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.2
App下載
免費
2014-07-282014-10-02
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.2
App下載
免費
2014-07-282014-10-02