Bòrd na Gàidhlig Tablet

【免費教育App】Bòrd na Gàidhlig Tablet-APP點子

The Bòrd na Gàidhlig app is an unprecedented collection of information on Gaelic in Scotland. A range of subjects are covered, including  Gaelic-medium education, funding and adult learning.  This information has been collated into an easy-to-use resource which is available at your fingertips.

This bilingual app provides information on both a local and national level. It is ideal for parents who wish to find out more about Gaelic-medium education, for adults who want to learn Gaelic and for businesses that wish to integrate Gaelic into their organisation, as well as for anybody who simply wants to learn more about Scotland’s rich linguistic heritage. 

【免費教育App】Bòrd na Gàidhlig Tablet-APP點子

Features of the app include:

· Information about Bòrd na Gàidhlig

【免費教育App】Bòrd na Gàidhlig Tablet-APP點子

· Information on the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and Gaelic Language Plans

· The Gaelic Language Plans of Local Authorities and Public Bodies

【免費教育App】Bòrd na Gàidhlig Tablet-APP點子

· Contacts for all Gaelic-medium schools in Scotland

· Information on Gaelic classes for adults

【免費教育App】Bòrd na Gàidhlig Tablet-APP點子

· Details of funding schemes currently run by Bòrd na Gàidhlig.

· A convenient mapping system which makes accessing information easier than ever

【免費教育App】Bòrd na Gàidhlig Tablet-APP點子

=================================================

Tha an app aig Bòrd na Gàidhlig air taghadh de dh’fhiosrachadh a tharraing còmhla, mar nach fhacas riamh, mun Ghàidhlig ann an Alba. Tha am fiosrachadh a’ buntainn ri grunn dhiofar chuspairean, leithid foghlam tron Ghàidhlig, cothroman maoineachaidh agus ionnsachadh do dh’inbhich. Chaidh am fiosrachadh seo a chruinneachadh ann an goireas a tha furasta a chleachdadh agus a bhios a’ ciallachadh gum bi am fiosrachadh daonnan ri làimh.

Tha an app dà-chànanach seo a’ toirt dhuibh fiosrachadh ionadail agus nàiseanta. Tha e sgoinneil airson pàrantan a tha airson barrachd fiosrachaidh fhaotainn air foghlam tron Ghàidhlig, airson inbhich a tha ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh agus airson gnothachasan a tha airson Gàidhlig fhighe a-steach do dh’obair na buidhne aca, agus tha e fìor fheumail airson daoine a tha dìreach airson tuilleadh ionnsachadh mu shaidhbhreas dualchas na Gàidhlig ann an Alba.

【免費教育App】Bòrd na Gàidhlig Tablet-APP點子

Am measg nan nithean a gheibhear air an app tha:

· Fiosrachadh mu dheidhinn Bòrd na Gàidhlig

【免費教育App】Bòrd na Gàidhlig Tablet-APP點子

· Fiosrachadh air Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus Planaichean Gàidhlig

· Na Planaichean Gàidhlig aig Ùghdarrasan Ionadail is Buidhnean Poblach

【免費教育App】Bòrd na Gàidhlig Tablet-APP點子

· Fiosrachadh conaltraidh airson gach sgoil le foghlam tron Ghàidhlig ann an Alba

· Fiosrachadh air clasaichean Gàidhlig do dh’inbhich

【免費教育App】Bòrd na Gàidhlig Tablet-APP點子

· Fiosrachadh air na sgeamaichean maoineachaidh a th’ aig Bòrd na Gàidhlig an-dràsta

· Siostam mapaidh a tha ciallachadh gu bheil e nas fhasa na bha e riamh fiosrachadh a lorg

免費玩Bòrd na Gàidhlig Tablet APP玩免費

免費玩Bòrd na Gàidhlig Tablet App

Bòrd na Gàidhlig Tablet APP LOGO

Bòrd na Gàidhlig Tablet LOGO-APP點子

Bòrd na Gàidhlig Tablet APP QRCode

Bòrd na Gàidhlig Tablet QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-19