Bibliya para sa mga Bata

【免費書籍App】Bibliya para sa mga Bata-APP點子

Mateo 19:14 Datapuwa’t sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, huwag ninyong pagpawalan silang magsilapit sa akin: sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit."

【免費書籍App】Bibliya para sa mga Bata-APP點子

【免費書籍App】Bibliya para sa mga Bata-APP點子

【免費書籍App】Bibliya para sa mga Bata-APP點子

Ang Bibliya para sa mga Bata ay natayo upang ipahayag si Jesu-Cristo sa mga bata sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga inilarawang mga kuwento mula sa Bibliya at mga kaugnay na materyales nito sa ibat-ibang porma at media,na napapaloob ang World Wide Web, Cell Phone/PDA, mga may kulay na pulyeto at mga kinukulayang aklat, sa bawat wikang maaring salitain ng isang bata.

【免費書籍App】Bibliya para sa mga Bata-APP點子

免費玩Bibliya para sa mga Bata APP玩免費

免費玩Bibliya para sa mga Bata App

Bibliya para sa mga Bata APP LOGO

Bibliya para sa mga Bata LOGO-APP點子

Bibliya para sa mga Bata APP QRCode

Bibliya para sa mga Bata QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-162014-09-30
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-162014-09-30
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-162014-09-30