Brain Exercise

【免費教育App】Brain Exercise-APP點子

หลายคนอาจจะเคยเจอกับปัญหาทางด้านการใช้ภาษา เช่น มีเรื่องอยากจะพูดแต่เรียบเรียงออกมาเป็นคำพูดไม่ได้บ่อยครั้งขึ้น ใช้เวลานานในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์บวก ลบ คูณ หาร ฯลฯ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการมีอายุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง เนื่องจากเซลล์สมองจะค่อย ๆ เสื่อมสภาพลง การฝึกสมองจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก จึงได้พัฒนาโปรแกรมฝึกสมองขึ้นมาในรูปแบบของเกม เพื่อให้มีความสนุกสนานและฝึกสมองไปในเวลาเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เกมฝึกสมองซีกซ้าย เป็นเกมที่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแยะแยะ การคำนวณ และเกมฝึกสมองซีกขวา เป็นเกมที่ช่วยกระตุ้นความทรงจำ เกมคิดเลข ผู้เล่นต้องเลือกคำตอบให้ถูกต้อง วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ฝึกสมองซีกซ้าย เกมบอกสี ผู้เล่นต้องเลือกสีให้ตรงกับวัตถุที่แสดง วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะการสังเกต การแยกแยะ ฝึกสมองซีกซ้าย เกมความสัมพันธ์ ผู้เล่นต้องเลือกคำตอบเพื่อให้ความสัมพันธ์ถูกต้อง วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะการสังเกต ฝึกสมองซีกซ้าย เกมการนับ ผู้เล่นต้องเลือกคำตอบให้ถูกต้อง วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแยกแยะ ฝึกสมองซีกซ้าย เกมจำภาพ ผู้เล่นต้องจดจำภาพและเลือกภาพให้ถูกต้อง วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะความจำ ฝึกสมองซีกขวา เกมจำคำศัพท์ ผู้เล่นต้องจดจำคำศัพท์และเลือกคำศัพท์ให้ถูกต้อง วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะความจำ ฝึกสมองซีกขวา เกมจำเสียง ผู้เล่นต้องจดจำเสียงและเลือกเสียงให้ถูกต้อง วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะความจำ ฝึกสมองซีกขวา เกมจับคู่ภาพ ผู้เล่นต้องจดจำภาพและตำแหน่งภาพเพื่อจับคู่ วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะความจำ ฝึกสมองซีกขวา เกมฝึกสมองมีทั้งหมด 28 ด่าน แบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถเล่นเกมได้วันละ 1 ด่าน การปลดล็อคด่านในวันถัดไป จำเป็นจะต้องเล่นเกมของวันนั้น เมื่อผ่านไป 1 วัน ด่านใหม่จะทำการปลดล็อค ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าจะให้ผู้เล่นฝึกสมองไปทีละขั้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นสามารถดูพัฒนาการของการฝึกสมองได้จากกราฟแสดงความคืบหน้าในการฝึก เปอร์เซ็นต์ของการพัฒนาสมองแต่ละซีก จะขึ้นอยู่กับจำนวนเกมที่ได้เล่นไป แอพพลิเคชันนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

【免費教育App】Brain Exercise-APP點子

【免費教育App】Brain Exercise-APP點子

【免費教育App】Brain Exercise-APP點子

【免費教育App】Brain Exercise-APP點子

免費玩Brain Exercise APP玩免費

免費玩Brain Exercise App

Brain Exercise APP LOGO

Brain Exercise LOGO-APP點子

Brain Exercise APP QRCode

Brain Exercise QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.01
App下載
免費
2015-05-122015-06-03