Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

【免費書籍App】Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh-APP點子

Giới thiệu :

Mới gặp gỡ anh, cô quyết định tiên hạ thủ vi cường, gả cho anh, cưa đổ anh, lại từ từ để anh yêu cô

Sau đó, cô phát hiện, đúng như lời anh nói, cô tiếp thu không nổi

Anh lặng lẽ đau thương, cô đơn chịu đựng, anh là người tàn tật, theo cách nói của thế tục, anh chính là người què

Anh vui buồn thất thường, anh có đơn độc một người bạn mà cố định mỗi ngày 15 hàng tháng lại hẹn gặp. mà người kia, cũng chính là anh.

Thì ra Lâm Hạo Sơ chính là người trong truyền thuyết có nhân cách phân liệt.

【免費書籍App】Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh-APP點子

【免費書籍App】Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh-APP點子

【免費書籍App】Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh-APP點子

免費玩Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh APP玩免費

免費玩Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh App

Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh APP LOGO

Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh LOGO-APP點子

Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh APP QRCode

Cảm Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-02-04