CIO Bulgaria

【免費新聞App】CIO Bulgaria-APP點子

Приложението е специално адресирано към всички, които формират идеологията и стратегията за развитие на информационната система в организацията. Разглежда актуални направления, методи и инструменти за създаване на съвременни ИТ решения и представя практически опит в тази област. Търси целенасочено положителни примери за интеграция на усилията на ИТ мениджъри и бизнес ръководители, допринесли за успеха на организацията.

Във фокус са и най-добрите практики при разработката, внедряването и използването на информационни системи, като статиите от тази рубрика се стремят да представят не само технологичната проблематика, но и аспектите свързани с възвращаемостта на ИТ инвестициите, с ролята на човешките ресурси, със специфичните умения необходими за ефективното управление на ИТ проектите.

Приложението предлага, лесна и удобна навигация, както и възможност за бързо споделяне във Facebook и Twitter.

---

The application is dedicated to the unique information needs of senior ICT executives, who determine IT strategies and control the purchase of technology products and services. The magazine addresses the issues that are vital to the success of IT and business executives. Its comprehensive articles are written by senior ICT executives, proven experts in their field or journalists who are well-versed in technology and management issues.

Published for both Chief Information Officers (CIOs) and business managers from various industries, CIO provides pros and cons of implementing differing enterprise information systems, while addressing both technical and business concerns as return of IT investments, project management and human resources management.

The application grants access to the latest news, product reviews, actual price information, etc. Furthermore, it offers easy navigation, as well as option for quick sharing on Facebook and twitter.

【免費新聞App】CIO Bulgaria-APP點子

【免費新聞App】CIO Bulgaria-APP點子

【免費新聞App】CIO Bulgaria-APP點子

【免費新聞App】CIO Bulgaria-APP點子

免費玩CIO Bulgaria APP玩免費

免費玩CIO Bulgaria App

CIO Bulgaria APP LOGO

CIO Bulgaria LOGO-APP點子

CIO Bulgaria APP QRCode

CIO Bulgaria QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-20