Calculator for Statistical

【免費教育App】Calculator for Statistical-APP點子

แอปพลิเคชันเครื่องคำนวณสถิติวิเคราะห์ กรณีศึกษารายวิชา 255221 สถิติวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเพื่อสำหรับกลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ“สถิติวิเคราะห์” จำนวนทั้งสิ้น 2 บท ซึ่งทั้ง 2 บทนี้ เป็นบทเริ่มต้น มีความซับซ้อนและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในบทอื่นๆ แอปพลิเคชันเครื่องคำนวณสถิติวิเคราะห์คำนวณค่าโดยการรับชุดข้อมูลแทนการแทนค่าของตัวแปรทีละตัวหรือการรับข้อมูลด้วยการนำเข้าไฟล์ Comma Separated Values (CSV) มีฟังก์ชั่นการทำงาน 36 สูตร ดังต่อไปนี้

1. จำนวนชั้น ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

2. ความกว้างชั้น ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

3. พิสัยของข้อมูล ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด

4. ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

5. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ ข้อมูลประชากร และข้อมูลตัวอย่าง

【免費教育App】Calculator for Statistical-APP點子

6. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ข้อมูลแจกแจงความถี่ ข้อมูลประชากร และข้อมูลตัวอย่าง

7. ค่ามัธยฐาน ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ ข้อมูลประชากร และข้อมูลตัวอย่าง

8. ฐานนิยม ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ ข้อมูลประชากร และข้อมูลตัวอย่าง

9. ตำแหน่ง ควอไทล์ ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

10. ตำแหน่ง เดไซล์ ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

【免費教育App】Calculator for Statistical-APP點子

11. ตำแหน่ง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

12. ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ ข้อมูลประชากร และข้อมูลตัวอย่าง

13. ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ข้อมูลแจกแจงความถี่ ข้อมูลประชากร และข้อมูลตัวอย่าง

14. ความแปรปรวนของประชากร ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

15. ความแปรปรวนของประชากร ข้อมูลแจกแจงความถี่

【免費教育App】Calculator for Statistical-APP點子

16. ความแปรปรวนของตัวอย่าง ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

17. ความแปรปรวนของตัวอย่าง ข้อมูลแจกแจงความถี่

18. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

19. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ข้อมูลแจกแจงความถี่

20. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

【免費教育App】Calculator for Statistical-APP點子

21. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง ข้อมูลแจกแจงความถี่

22. สัมประสิทธิ์พิสัย

23. สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์

24. สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

25. การวัดความเบ้ วิธีการคาร์ลเปียร์สัน

【免費教育App】Calculator for Statistical-APP點子

26. การวัดความเบ้ วิธีของโบว์เลย์

27. การวัดความเบ้ วิธีการเปอร์เซ็นไทล์

28. การวัดความโด่ง

29. ยูเนียน

30. อินเตอร์เซกชัน

【免費教育App】Calculator for Statistical-APP點子

31. ส่วนเติมเต็ม

32. ผลต่าง

33. วิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบเส้นตรง แตกต่าง n สิ่ง จัดเรียง n สิ่ง

34. วิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบเส้นตรง แตกต่าง n สิ่ง จัดเรียง r สิ่ง

35. วิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลม

【免費教育App】Calculator for Statistical-APP點子

36. วิธีการจัดหมู่

免費玩Calculator for Statistical APP玩免費

免費玩Calculator for Statistical App

Calculator for Statistical APP LOGO

Calculator for Statistical LOGO-APP點子

Calculator for Statistical APP QRCode

Calculator for Statistical QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-19