ChiOi._._.Anhyeuem

【免費書籍App】ChiOi._._.Anhyeuem-APP點子

ChiOi...Anhyeuem is a Vietnamese application. This Application is not in the targeted language of English.The primary content of this application is in Vietnamese!.

*****

- Include 21 chapters

- About love, happiness and family

Chapter 1 :

Met her through a phone call, listen to her voice is so cute, so like, add yahoo, find FB. Then once was acquainted, the two sisters are also quite dear on Facebook and chat with each other via yahoo, but did not see any time. The first impression of her as a 'sister' cigar news and somewhat expect ngech....

*****

--------- Features include ----------

- Easy read, manageably.

【免費書籍App】ChiOi._._.Anhyeuem-APP點子

- Visibility lay out.

*****

Copyright © AppsCenter

Email : xsnockoutx@icloud.com

--------------------------------------------------------

- Bao gồm 21 chương

- Nói về tình yêu, hôn nhân và gia đình

Chap1 :

Quen chị qua một cuộc điện thoại , nghe giọng chị dễ thương quá , thế là thích , add yahoo , tìm FB .Rồi thì lân la làm quen , hai chị em cũng khá thân thiết trên Facebook và cũng hay chat chit với nhau qua yahoo,nhưng chưa gặp mặt lần nào. Ấn tượng ban đầu về chị là một ‘’bà chị’’ xì tin và có phần ngờ ngệch....

免費玩ChiOi._._.Anhyeuem APP玩免費

免費玩ChiOi._._.Anhyeuem App

ChiOi._._.Anhyeuem APP LOGO

ChiOi._._.Anhyeuem LOGO-APP點子

ChiOi._._.Anhyeuem APP QRCode

ChiOi._._.Anhyeuem QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
NT$300.00
2013-01-092014-10-03