Chicken Space - Ban ga

【免費街機App】Chicken Space - Ban ga-APP點子

Chicken shoot is a classic game entertainment on the PC. The attraction of chicken shoot was taken on the phone. Game called Chicken Space. You can show bravery and agility in chicken shoot. The hen fly tying space spacecraft of you. Use bullets and bombs to destroy their spaceship in chicken shoot.

- In the chicken shoot have useful support items fall out when you shot dead chickens. Items that support a variety of attractive bird shot.

- Chicken shoot classic is back. Let's conquer any chickens.

Viet nam:

Bắn gà là trò chơi giải trí kinh điển trên máy tính. Sự hấp dẫn của bắn gà đã được đưa lên điện thoại. Trò chơi mang tên Chicken Space. Bạn hãy thể hiện bản lĩnh và sự nhanh nhạy trong bắn gà. Những chú gà bay ngoài không gian cản bước phi thuyền của bạn. Hãy dùng đạn và bom của phi thuyền để triệt hạ chúng trong bắn gà.

- Trong bắn gà có các vật phẩm hỗ trợ hữu ích rơi ra khi bạn bắn chết gà. Vật phẩm hỗ trợ đa dạng là một phần hấp dẫn của bắn gà.

- Bắn gà kinh điển đã trở lại. Hãy cùng chinh phục những chú gà nào.

Version 1.0.3

-Debug more button

Tag: chicken space, chicken, chicken shoot, chicken invaders, bắn gà, ban ga, phi doi ga bay, phi doi....

【免費街機App】Chicken Space - Ban ga-APP點子

【免費街機App】Chicken Space - Ban ga-APP點子

【免費街機App】Chicken Space - Ban ga-APP點子

【免費街機App】Chicken Space - Ban ga-APP點子

免費玩Chicken Space - Ban ga APP玩免費

免費玩Chicken Space - Ban ga App

Chicken Space - Ban ga APP LOGO

Chicken Space - Ban ga LOGO-APP點子

Chicken Space - Ban ga APP QRCode

Chicken Space - Ban ga QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0.3
App下載
免費
2014-07-272015-03-12