Compare Price (Thai)

【免費財經App】Compare Price (Thai)-APP點子

เป็น application ที่เอาไว้ใช้สำหรับตรวจสอบราคาสินค้าก่อนซื้อ ว่าเราจะเลือกซื้อสินค้าชนิดไหนที่ราคาถูกกว่ากัน พร้อมทั้งสามารถคำนวณราคาต่อหน่วยได้ ดังนั้นทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราได้ซื้อของถูกจริงๆ เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับ เหมาะสำหรับขาช็อปไม่ควรพลาดครับจากตัวอย่างในรูปทำให้เรารู้ว่าอาหารแมวมีโอถูกอันดับหนึ่งและเราสามารถรู้ราคาต่อหน่วยคือ 84 บาทครับ ก็คือ กิโลกรัมละ 84 บาทนั่นเองครับ**เป็น app ที่ไม่ต้องใช้ internet ครับ**What's New in Version 1.5-แก้ปัญหาทั้งหมดสำหรับคนที่เขียน review มานะครับ

【免費財經App】Compare Price (Thai)-APP點子

【免費財經App】Compare Price (Thai)-APP點子

免費玩Compare Price (Thai) APP玩免費

免費玩Compare Price (Thai) App

Compare Price (Thai) APP LOGO

Compare Price (Thai) LOGO-APP點子

Compare Price (Thai) APP QRCode

Compare Price (Thai) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
3.0.0
App下載
$0.99
2012-06-102015-06-03