Computerworld Bulgaria

【免費新聞App】Computerworld Bulgaria-APP點子

Computerworld България е най-влиятелният и проверен източник на информация, предназначена за висшето и средно ИТ ръководство на големи и средни компании, собственици и управители на ИТ компании, ИТ мениджъри от държавния и частния сектор, професионалисти, маркетинг специалисти и консултанти.Следи иновациите в ИТ системите, публикува мнението на експерти в областта на ИТ и законите, свързани с тази дейност. Дава описание на нови продукти, изследвания, анализи и др.Приложението предлага бърз достъп до авторитетни обзори на нови продукти, актуална ценова информация, най-важните новини от деня и други, както и възможност за бързо споделяне във facebook и twitter.---For more than two decades Computerworld Bulgaria has been the most trusted source for the critical information needs of senior IT management at different companies, owners and managers of the IT companies, IT directors from the public and the private sectors, ICT professionals, consultants.It publishes business and technology news, trends, product reviews, analyses, and international information.The application grants access to the latest news, product reviews, actual price information, etc. Furthermore, it offers easy navigation, as well as option for quick sharing on facebook and twitter.

【免費新聞App】Computerworld Bulgaria-APP點子

【免費新聞App】Computerworld Bulgaria-APP點子

【免費新聞App】Computerworld Bulgaria-APP點子

【免費新聞App】Computerworld Bulgaria-APP點子

免費玩Computerworld Bulgaria APP玩免費

免費玩Computerworld Bulgaria App

Computerworld Bulgaria APP LOGO

Computerworld Bulgaria LOGO-APP點子

Computerworld Bulgaria APP QRCode

Computerworld Bulgaria QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2013-02-012015-06-03