Conan Tham tu lung danh

【免費體育競技App】Conan Tham tu lung danh-APP點子

Phiên b?n android c?a b? truy?n tranh l?ng danh THÁM T? L?

NG DANH CONAN HOT: download ngay app TRUY?N TRANH GO (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dft.comic), app t?ng h?p toàn b? truy?n c?a DFT MObile và ??c vô s? truy?n tranh kinh ?i?n mi?n phí và c?p nh?t ??u ??n. Cám ?n các b?n ?ã download và s? d?ng app c?a DFT Mobile, thân m?n.T? phiên b?

n 23:- H? tr? tính n?ng t?i truy?n v? ??c offline[04/05/2012]H? lô anh em, chúng ta ?ã nâng c?p lên server m?nh g?p 4 l?n, hy v?ng không còn tình tr?ng load ch?m và báo k?t n?i h?ng n?a. R?t mong anh em ?ng h? và thông báo l?i cho tôi nhé. [02/05/2012]Cám ?n các b?n ?ã download và ??c truy?n c?a DFT Mobile, chúng tôi c?ng ham mê ??c truy?n tranh nh? các b?n và s? t?ng b??c c?i thi?n ch??ng trình theo góp ý c?a m?i ng??

【免費體育競技App】Conan Tham tu lung danh-APP點子

i.Note:- v? vi?c b? thông báo không k?t n?i ???

c: do tình tr?ng server b? quá t?i, chúng tôi ?ang kh?c ph?c b?ng cách thuê server m?i có t?c ?? và b?ng thông g?p ?ôi hi?n t?i.- v? vi?c trang truy?n bé, ??c không n?

i: các b?n có th? xoay ngang ?i?n tho?i ?? ??c.Thân chào và yêu m?i ng??i nhi?u :)Phiên b?n trên ?i?n tho?i di ??ng (iOS, Android, ...) c?a b? truy?n tranh Conan - THÁM T? L?NG DANH. Tên khác (Thám t? l?ng danh CONAN)- Ch?t l??ng ?nh cao, t? ??ng c?u hình phù h?p v?i ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng. - T? ??ng l?u l?i ch??ng ?ang ??c d? và ti?p t?c ??c.- L?n ??u tiên ??c truy?n yêu c?u k?t n?i internet (wifi ho?c 3G). T? l?n sau ??c l?i, truy?n ?ã ???c l?u trên máy c?a b?n nên không c?n k?t n?i internet.C?t truy?

免費玩Conan Tham tu lung danh APP玩免費

免費玩Conan Tham tu lung danh App

Conan Tham tu lung danh APP LOGO

Conan Tham tu lung danh LOGO-APP點子

Conan Tham tu lung danh APP QRCode

Conan Tham tu lung danh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaAndroid
Google Play
24
App下載
免費
1970-01-012015-03-18