DMap

【免費旅遊App】DMap-APP點子

Dmap (đọc là Đê Máp) là ứng dụng bản đồ tiếp cận được Trung tâm Nghiên cứu khuyết tật và phát triển cùng Đại học Hoa Sen phát triển. Ứng dụng chạy trên điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS. Ứng dụng phục vụ cho người khuyết tật và không khuyết tật để tìm địa điểm và đoạn đường ngắn nhất giữa 2 địa điểm. Đặc biệt hơn, bản đồ tiếp cận giúp người khuyết tật xác định những nơi có hỗ trợ cho người khuyết tật như có thể cho xe lăn vào. Ứng dụng sẽ cung cấp thông tin về nhà hàng, quán café, công sở, hay nhà vệ sinh công cộng, cơ sở tôn giáo, v.v… tại thành phố Hồ Chí Minh. Bất kỳ người nào cũng có thể giúp cập nhật thông tin tiếp cận cho bản đồ.DMap /dee map/ is an accessibility map application developed by the Disability Research and Capacity Development Center (DRD Center) and Hoa Sen University located in Ho Chi Minh City. With its availability on iOS smart phones, the application assists people with and without disabilities to find places and shortest routes between them. Especially, it is also designed to support people with disabilities to find locations including public buildings, public restrooms, restaurants and cafes in Ho Chi Minh City that accommodate wheelchairs. And anyone can contribute accessibility information to the app database.Các đặc điểm chính – Key features: - Ứng dụng cung cấp các thông tin tiếp cận được ghi nhận lại bằng các biểu tượng dễ hiểu - An accessibility map with location information marked by icons - Hoàn toàn miễn phí - Free of charge - Cung cấp những nơi mà người khuyết tật có thể tiếp cận ở thành phố Hồ Chí Minh - Provision of places with available facilities supporting people with disabilities in Ho Chi Minh City - Tiếp cận địa điểm thông qua GPS - Tracking locations via GPS - Dữ liệu tiếp cận của các nơi do người dùng cung cấp - Accessibility data of places updated by users - Khi người dùng tìm thấy vị trí nơi cần đến, bản đồ sẽ chỉ ra 2 tuyến đường dành cho xe buýt hoặc xe máy. - When users find their desired destination, the map shows 2 alternative routes for buses or bikes.

【免費旅遊App】DMap-APP點子

免費玩DMap APP玩免費

免費玩DMap App

DMap APP LOGO

DMap LOGO-APP點子

DMap APP QRCode

DMap QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2015-05-102015-06-04