Diep Thanh Hong - Ngon Tinh

【免費娛樂App】Diep Thanh Hong - Ngon Tinh-APP點子

DIỆP THANH HỒNG

Tác giả: Hắc Nhan

Lần đầu tiên chờ đợi, đợi được một kiếp sống đớn đau của người con gái bị bỏ rơi.

【免費娛樂App】Diep Thanh Hong - Ngon Tinh-APP點子

Lần thứ hai chờ đợi, là muốn nhìn thấy tình yêu thật sự trên thế giới bao la này.

Nếu có thể gặp chàng sớm hơn một chút, liệu có được hạnh phúc giống như thê tử của chàng chăng?

Nhưng nếu là thê tử của chàng, nàng sẽ cố gắng giữ gìn mạng sống, để chàng phải chịu tổn thương.

【免費娛樂App】Diep Thanh Hong - Ngon Tinh-APP點子

Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, nàng đã quen việc thờ ơ đối với sinh mệnh của mình.

Nhưng khi chàng thật sự xuất hiện trước mặt nàng thêm lần nữa, nàng quyết sẽ không từ bỏ cơ hội duy nhất để cháy hết mình này…

免費玩Diep Thanh Hong - Ngon Tinh APP玩免費

免費玩Diep Thanh Hong - Ngon Tinh App

Diep Thanh Hong - Ngon Tinh APP LOGO

Diep Thanh Hong - Ngon Tinh LOGO-APP點子

Diep Thanh Hong - Ngon Tinh APP QRCode

Diep Thanh Hong - Ngon Tinh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14