ElifBa

【免費體育競技App】ElifBa-APP點子

Bu uygulama Kur’an arzusu olanlar i?in haz?rlanm?? bir ?al??mad?r. ??renmeyi kolayla?t?rmak ve h?zland?rmak amac?yla i?indeki bilgiler bütünüyle seslendirilmi?tir. Okuma da gerekli olan harf ve hareke bilgileri ile ?zet olarak baz? okuma kurallar? da sizlere sunulmu?tur. ElifBa uygulamas?na sesli namaz dualar? ve sureleri de eklenmi?tir. ElifBa uygulamas?, g?rsel olarak geli?tirilmekte olup istek ve ?nerilerinizi Mail yolu ile iletebilirsiniz.

【免費體育競技App】ElifBa-APP點子

【免費體育競技App】ElifBa-APP點子

【免費體育競技App】ElifBa-APP點子

【免費體育競技App】ElifBa-APP點子

【免費體育競技App】ElifBa-APP點子

【免費體育競技App】ElifBa-APP點子

【免費體育競技App】ElifBa-APP點子

免費玩ElifBa APP玩免費

免費玩ElifBa App

ElifBa APP LOGO

ElifBa LOGO-APP點子

ElifBa APP QRCode

ElifBa QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaAndroid
Google Play
7.2.5
App下載
免費
1970-01-012015-03-23