Everyday Dictionary

【免費教育App】Everyday Dictionary-APP點子

Bạn đang học tiếng Anh, bạn khó khăn khi đọc, nói, viết vì thiếu từ vựng; bạn luôn phải tra đi tra lại một từ nhiều lần. Everyday Dictionary là một giải pháp tuyệt vời.

【免費教育App】Everyday Dictionary-APP點子

- Bộ từ điển hơn 386000 Anh-Việt, hơn 182000 từ Anh-Anh vô cùng phong phú hỗ trợ cả từ chuyên ngành

【免費教育App】Everyday Dictionary-APP點子

- Học từ từ vựng một cách tự nhiên nhờ chức năng kiểm tra nhớ từ thông minh

【免費教育App】Everyday Dictionary-APP點子

- Nhắc từ thường xuyên thông qua Live Tile ngay tại màn hình Start.

【免費教育App】Everyday Dictionary-APP點子

- Cung cấp các bộ từ thông dụng cần thiết như: động từ bất quy tắc, 3000 từ Oxford, 600 từ TOEIC,...

【免費教育App】Everyday Dictionary-APP點子

- Tra văn bản online bằng nhiều thứ tiếng bằng công cụ Google Translate.

【免費教育App】Everyday Dictionary-APP點子

- Giao diện đẹp, thân thiện với người dùng.

【免費教育App】Everyday Dictionary-APP點子

- Đặt biệt hoàn toàn miễn phí và không có quảng cáo.

- Cập nhật Live Tile bằng tay nhằm tiết kiệm pin

- Tối ưu hóa tiết kiệm pin

- Fix bugs

免費玩Everyday Dictionary APP玩免費

免費玩Everyday Dictionary App

Everyday Dictionary APP LOGO

Everyday Dictionary LOGO-APP點子

Everyday Dictionary APP QRCode

Everyday Dictionary QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.5.0.0
App下載
免費
2014-09-232014-10-02
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.5.0.0
App下載
免費
2014-09-232014-10-02
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.5.0.0
App下載
免費
2014-09-232014-10-02
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.5.0.0
App下載
免費
2014-09-232014-10-02