FanpuntaeAEC

【免費教育App】FanpuntaeAEC-APP點子

FanpuntaeAEC เป็นแอพที่มีขึ้นเพื่อให้ความรู้แล้วความบันเทิงไปในตัวเนื่องจากมีทั้งหมวดของข้อมูลของแต่ละประเทศและยังมีส่วนของการเล่นเกมที่ทำให้มีคล้ายกับเกมแฟนพันธุ์แท้จึงได้เป็นชื่อแอพมานั่นเองFanpuntaeAEC เป็นแอพที่ออกแบบมามี 2 หมวดคือหมวดการให้ข้อมูลและ แบบเกมยังแบ่งเป็นอีก 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นเกมเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด ส่วนที่ 2 เป็นเกมเปิดแผ่นป้ายทายรูปธงชาติ ส่วนที่ 3 เป็นเกมเป็นแผ่นป้ายทายชื่อประเทษจากคุณลักษณะของประเทศนั้นๆพัฒนาโดย นายวันปิติ ทั้งวัชรพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา Selected Topic in Computer Science II (Mobile Programming) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยความร่วมมือของห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking, Faculty of Informatics, Burapha University

【免費教育App】FanpuntaeAEC-APP點子

【免費教育App】FanpuntaeAEC-APP點子

【免費教育App】FanpuntaeAEC-APP點子

【免費教育App】FanpuntaeAEC-APP點子

免費玩FanpuntaeAEC APP玩免費

免費玩FanpuntaeAEC App

FanpuntaeAEC APP LOGO

FanpuntaeAEC LOGO-APP點子

FanpuntaeAEC APP QRCode

FanpuntaeAEC QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0.2
App下載
免費
2013-06-072015-06-04