Flappy Bee New

【免費遊戲App】Flappy Bee New-APP點子

Please scroll down for English and China.Hỗ trợ IOS 7.0 trở lênChú ong bay về tổ[Hướng dẫn cách chơi]> Chạm vào màn hình để ong bay.> Tránh các trụ cỏ.> Hãy cố gắng để lấy được huy chương: đồng, bạc, vàng (khó), Platinum (rất khó)+++++++++++++++++++++ English +++++++++++++++++++++++++Support ios 7.0 or higherFlap your wings to fly...[How to play]> Tap to flap your wings to fly.> Avoid pipes.> Try to get 4 medals: Bronze, Silver, Gold (hard), Platinum (very hard)+++++++++++++++++++++ China +++++++++++++++++++++++++支持IOS 7.0 以上蜂飞回巢【玩法指南】>点击屏幕让蜂飞>闪避一些躲草>努力抢回铜, 银, 金 (难), Platinum (很难)的四种徽章

【免費遊戲App】Flappy Bee New-APP點子

【免費遊戲App】Flappy Bee New-APP點子

免費玩Flappy Bee New APP玩免費

免費玩Flappy Bee New App

Flappy Bee New APP LOGO

Flappy Bee New LOGO-APP點子

Flappy Bee New APP QRCode

Flappy Bee New QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2014-02-252015-06-04