FloodSign

【免費工具App】FloodSign-APP點子

FloodSign คือ โปรแกรมรายงานระดับคราบน้ำท่วมสูงสุด จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 โดยทำการรายงานข้อมูลและรูปภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ "ระบบรายงานระดับคราบน้ำท่วมสูงสุด" เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัยต่อไป

【免費工具App】FloodSign-APP點子

【免費工具App】FloodSign-APP點子

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

【免費工具App】FloodSign-APP點子

【免費工具App】FloodSign-APP點子

FloodSign is an application that used to report flooding stain level for Thailand flooding situation in 2011

【免費工具App】FloodSign-APP點子

【免費工具App】FloodSign-APP點子

【免費工具App】FloodSign-APP點子

免費玩FloodSign APP玩免費

免費玩FloodSign App

FloodSign APP LOGO

FloodSign LOGO-APP點子

FloodSign APP QRCode

FloodSign QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.1.0.0
App下載
免費
2012-11-212014-10-01