Ghiền Cafe

【免費生活App】Ghiền Cafe-APP點子

Ứng dụng chia sẻ những thông tin về những quán cafe đẹp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ứng dụng có khả năng định vị bản đồ, chia sẻ qua Facebook, các câu chuyện xoay quanh cafe và những hình ảnh đẹp về cafe.

Application sharing information about the beautiful cafe on the whole territory of Vietnam. The application has the ability to map, share via Facebook, the story revolves around coffee and beautiful images of the cafe.

【免費生活App】Ghiền Cafe-APP點子

【免費生活App】Ghiền Cafe-APP點子

【免費生活App】Ghiền Cafe-APP點子

【免費生活App】Ghiền Cafe-APP點子

【免費生活App】Ghiền Cafe-APP點子

【免費生活App】Ghiền Cafe-APP點子

【免費生活App】Ghiền Cafe-APP點子

免費玩Ghiền Cafe APP玩免費

免費玩Ghiền Cafe App

Ghiền Cafe APP LOGO

Ghiền Cafe LOGO-APP點子

Ghiền Cafe APP QRCode

Ghiền Cafe QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.2.0.0
App下載
免費
2013-10-122014-10-01