Health Share

【免費健康App】Health Share-APP點子

HEALTHSHARE เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

【免費健康App】Health Share-APP點子

1. สัญญาณเตือนสุขภาพ – เป็นส่วนที่รวมเรื่องเกี่ยวกับอาการผิดปกติเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นสัญญาณสุขภาพต่างๆที่เราไม่ควรมองข้าม

【免費健康App】Health Share-APP點子

2. ยาสามัญประจำบ้าน – เป็นส่วนที่รวมวิธีใช้ยาสามัญประจำบ้านชนิดต่างๆ เพื่อให้นำมาใช้ได้อย่างถูกวิธี โดยรวมข้อมูลมาจาก

【免費健康App】Health Share-APP點子

3. Tips - เป็นส่วนที่รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ

【免費健康App】Health Share-APP點子

4. Video - เป็นส่วนที่รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งจัดทำในรูปแบบการ์ตูนเข้าใจง่าย โดยAsapSCIENCE

【免費健康App】Health Share-APP點子

5. Contact – เป็นที่ติดต่อสอบถามข้อสงสัยจากคุณหมอ และสายด่วนสุขภาพต่างๆ

【免費健康App】Health Share-APP點子

เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้ อีกทั้งครบครันภายในแอพพลิเคชั่นเดียว ถือเป็นแอพที่คนรักสุขภาพต้องมีติดเครื่องทีเดียว

【免費健康App】Health Share-APP點子

- เพิ่มยาสามัญประจำบ้านให้ครบตามรายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน 52 รายการ (ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550) พร้อมชื่อทางการค้า

免費玩Health Share APP玩免費

免費玩Health Share App

Health Share APP LOGO

Health Share LOGO-APP點子

Health Share APP QRCode

Health Share QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.7.0
App下載
免費
2014-08-052014-10-03
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.7.0
App下載
免費
2014-08-052014-10-03
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.7.0
App下載
免費
2014-08-052014-10-03
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.7.0
App下載
免費
2014-08-052014-10-03