Hikaru Truyện

【免費書籍App】Hikaru Truyện-APP點子

Câu chuyện bắt đầu khi cậu bé Shindou Hikaru lục lọi căn gác xép của ông nội để tìm xem có gì có thể bán lấy tiền được và bắt gặp một chiếc bàn cờ vây cổ, không ai nhìn thấy vết máu trên bàn cờ ngoài cậu. Kỳ thực, đó là bàn cờ bị ám bởi hồn ma của Fujiwara no Sai, một kỳ thủ cờ vây đến từ thời đại Heian, vốn là người dạy cờ vây cho nhà vua nhưng do bị ganh ghét hãm hại nên đã bị đuổi khỏi thành. Uất ức, Sai trầm mình xuống sông tự vẫn, nhưng do vẫn còn nặng lòng với cờ vây, Sai đã nhập vào bàn cờ để đợi 1 người có thể thấy mình, và giúp mình chơi cờ. Hikaru là người thứ hai nhìn thấy và nghe được Sai (trước đó là bản nhân phường Shusaku).

【免費書籍App】Hikaru Truyện-APP點子

免費玩Hikaru Truyện APP玩免費

免費玩Hikaru Truyện App

Hikaru Truyện APP LOGO

Hikaru Truyện LOGO-APP點子

Hikaru Truyện APP QRCode

Hikaru Truyện QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-05-242014-10-02
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-05-242014-10-02