Karaoke Book Pro

【免費娛樂App】Karaoke Book Pro-APP點子

Đây là chương trình giúp tìm kiếm thông mã số bài hát khi bạn hát karaoke. Hiện tại chương trình hỗ trợ tìm kiếm cho đầu 5 số Ariang và đầu Califonia. Danh sách tìm kiếm được cập nhật liên tục.

Tính năng nổi bật:

* Tìm nhanh theo từ viết tắt. Ví dụ "mct" để tìm bài miền cát trắng.

【免費娛樂App】Karaoke Book Pro-APP點子

* Tìm theo tên tiếng việt.

* Tìm kiếm theo câu đầu lời bài hát.

【免費娛樂App】Karaoke Book Pro-APP點子

* Tìm kiếm theo tên tác giả.

* Tạo danh sách yêu thích.

* Đồng bộ danh sách yêu thích với server thông qua tài khoản facebook.

【免費娛樂App】Karaoke Book Pro-APP點子

Và nhiều tính năng khác chờ bạn khám phá...

【免費娛樂App】Karaoke Book Pro-APP點子

免費玩Karaoke Book Pro APP玩免費

免費玩Karaoke Book Pro App

Karaoke Book Pro APP LOGO

Karaoke Book Pro LOGO-APP點子

Karaoke Book Pro APP QRCode

Karaoke Book Pro QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.6
App下載
免費
2014-01-212015-03-18