Karaoke Việt

【免費音樂App】Karaoke Việt-APP點子

Karaoke Việt là ứng dụng tra cứu bài hát Karaoke 5 số và 6 số mới nhất hiện nay bao gồm Arirang, MusicCore và California với hơn 36000 bài hát - kho dữ liệu bài hát lớn nhất Việt Nam.

------------------------------------------

【免費音樂App】Karaoke Việt-APP點子

Các tính năng của ứng dụng :

- Cho phép tìm kiếm offline mã số của hơn 36000 bài hát với giao diện trực quan, sinh động.

【免費音樂App】Karaoke Việt-APP點子

- Hỗ trợ tìm kiếm nhanh dựa vào tên bài hát , lời bài hát , tên ca sĩ , tác giả.

- Hỗ trợ tìm kiếm các bài hát karaoke trên Youtube.

【免費音樂App】Karaoke Việt-APP點子

- Giao diện đẹp , dễ sử dụng.

【免費音樂App】Karaoke Việt-APP點子

免費玩Karaoke Việt APP玩免費

免費玩Karaoke Việt App

Karaoke Việt APP LOGO

Karaoke Việt LOGO-APP點子

Karaoke Việt APP QRCode

Karaoke Việt QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-20