King Manga Online

【免費娛樂App】King Manga Online-APP點子

KingMangaOnline application on mobile comics in a new style: Read the story in each frame of the story instead of reading the whole page to the traditional way (to zoom in and move very tired each chapter reads a story ) Applications will not make people disappointed  The main features of the application:  Update-new story 24/24 (always latest update) - Read books online fast - Features automatic transfer frames (slideshow) - Save status reading - Download books and read offline. (Version 1.1)  With the desire to bring people a new comic reading experience on the mobile phone, I hope to receive positive feedback of the entire ACE. I sincerely thank you.========KingMangaOnline là ứng dụng đọc truyện tranh trên di động theo một phong cách mới: Đọc truyện theo từng khung hình của truyện thay vì đọc theo cả trang to theo cách truyền thống (phải zoom ảnh và di chuyển rất mệt mỗi lần đọc một chapter truyện)Ứng dụng sẽ không làm cho mọi người thất vọng Các tính năng chính của ứng dụng: -Cập nhật truyện mới 24/24 (luôn cập nhật mới nhất)- Đọc truyện trực tuyến cực nhanh - Tính năng tự động chuyển khung hình (slideshow) - Lưu giữ tình trạng đọc truyện - Download truyện và đọc offline.(version 1.1) Với mong muốn mang lại cho mọi người một trải nghiệm đọc truyện tranh mới trên điện thoại di động, mình hi vọng sẽ nhận được các phản hồi tích cực của toàn thể ACE. Mình xin chân thành cảm ơn.

【免費娛樂App】King Manga Online-APP點子

【免費娛樂App】King Manga Online-APP點子

【免費娛樂App】King Manga Online-APP點子

【免費娛樂App】King Manga Online-APP點子

免費玩King Manga Online APP玩免費

免費玩King Manga Online App

King Manga Online APP LOGO

King Manga Online LOGO-APP點子

King Manga Online APP QRCode

King Manga Online QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.3
App下載
免費
2014-04-182015-06-04