Kinh Thánh +

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

Kinh Thánh - Vietnamese Bible

Chọn một cuốn sách của Kinh Thánh bằng tiếng Việt

Cựu Ước - Old Testament

Gn [1] Sáng-thế Ký

Ex [2] Xuất Ê-díp-tô Ký

Lv [3] Lê-vi Ký

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

Nm [4] Dân-số Ký

Dt [5] Phục-truyền Luật-lệ Ký

Js [6] Giô-suê

Jg* [7] Các Quan Xét

Rt [8] Ru-tơ

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

1Sm [9] 1 Sa-mu-ên

2Sm [10] 2 Sa-mu-ên

1Kn [11] 1 Các Vua

2Kn [12] 2 Các Vua

1Ch [13] 1 Sử-ký

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

2Ch [14] 2 Sử-ký

Ez [15] Ê-xơ-ra

Nh [16] Nê-hê-mi

Es [17] Ê-xơ-tê

Jb [18] Gióp

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

Ps [19] Thi-thiên

Pr [20] Châm-ngôn

Ec [21] Truyền-đạo

Sn [22] Nhã-ca

Is [23] Ê-sai

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

Jr [24] Giê-rê-mi

Lm [25] Ca-thương

Ek*[26] Ê-xê-chi-ên

Dn [27] Đa-ni-ên

Hs [28] Ô-sê

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

Jl [29] Giô-ên

Am [30] A-mốt

Ob [31] Áp-đia

Jn [32] Giô-na

Mc [33] Mi-chê

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

Na*[34] Na-hum

Hk*[35] Ha-ba-cúc

Zp [36] Sô-phô-ni

Hg [37] A-ghê

Zc [38] Xa-cha-ri

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

Ml [39] Ma-la-chi

Tân Ước - New Testament

Mt [40] Ma-thi-ơ

Mr [41] Mác

Lk [42] Lu-ca

Jh [43] Giăng

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

Ac [44] Công-vụ các Sứ-đồ

Rm [45] Rô-ma

1Cr [46] 1 Cô-rinh-tô

2Cr [47] 2 Cô-rinh-tô

Gl [48] Ga-la-ti

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

Ep [49] Ê-phê-sô

Ph [50] Phi-líp

Cl [51] Cô-lô-se

1Th [52] 1 Tê-sa-lô-ni-ca

2Th [53] 2 Tê-sa-lô-ni-ca

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

1Tm [54] 1 Ti-mô-thê

2Tm [55] 2 Ti-mô-thê

Tt [56] Tít

Pl* [57] Phi-lê-môn

Hb [58] Hê-bơ-rơ

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

Jm [59] Gia-cơ

1Pt [60] 1 Phi-e-rơ

2Pt [61] 2 Phi-e-rơ

1Jh [62] 1 Giăng

2Jh [63] 2 Giăng

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

3Jh [64] 3 Giăng

Jd [65] Giu-đe

Rv [66] Khải-huyền

Đây là từ Kinh Thánh. Ứng dụng NGOẠI TUYẾN và không cần có kết nối internet.

Cơ sở dữ liệu sẽ được tải về trong lần đầu tiên chạy ứng dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng kết nối Wi-Fi.

Tính năng chính:

1. Lịch sử - các từ bạn xem đều được lưu trữ ở mục lịch sử.

【免費書籍App】Kinh Thánh +-APP點子

2. Yêu thích - bạn có thể thêm từ vào danh sách yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng "ngôi sao".

3. Quản lý danh sách Lịch sử và Yêu thích - bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các danh sách đó.

4. Đa dạng Tùy chọn - bạn có thể thay đổi phông chữ và chủ đề của ứng dụng (chọn một trong các chủ đề về màu sắc).

5. Tính năng chọn từ ngẫu nhiên cho mỗi ngày. Để thấy tính năng trong danh sách, bạn phải cài đặt ứng dụng trong bộ nhớ (cơ sở dữ liệu có thể được cài đặt ở bất cứ đâu).

免費玩Kinh Thánh + APP玩免費

免費玩Kinh Thánh + App

Kinh Thánh + APP LOGO

Kinh Thánh + LOGO-APP點子

Kinh Thánh + APP QRCode

Kinh Thánh + QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
RUB$180.0
1970-01-012015-04-19